Osaka Area

Kitabatake
Kyoto City
@(Another Map)
Kyusyuurin-ji
Seigan-ji
Genkyuen
Rakurakuen

Asakura-iseki
Touin
Kyuseki
Gangyou-ji
Asukakyo-enchi

Zuiou-in


Wakayama-jyo

Kokawa-ji
Fukuti-in
@@@@TOP@ [bpIsTOP@{뉀TOP @@@
Sekizou-ji
Kubo-ke

Snmiyoshi jinjya
Onohara-ke
Kiyohara-ke
Ashida-keHoukoku-jinjya
Kishiwada-jyo
Inoue-ke
Kobayashi-ke
Higasibuti-ke
Koridanchi
.
(Another Map)
Jingu-ji
Mitamura-ke
Akada-ke
Fukuden-ji
Kyogoku-ke
Wakayama Pref.
Osaka Pref.
Nara Pref.
Shiga Pref.
Mie Pref.
Fukui Pref.
Tokushima Pref.
Awakokubun-ji
Kyu-Tokushima-jyo
Hyogo Pref.